Hållbarhet

Radiomasten äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med långsiktig hänsyn till människor och miljö. Som långsiktig fastighetsägare med egen förvaltning är vi en hyresvärd att lita på. Vi värdesätter ordning och reda och håller vad vi lovar.

Radiomasten arbetar aktivt för att utveckla goda och långsiktiga relationer med hyresgäster och samarbetspartners. Vi är ett modernt företag i branschens framkant som tänker i nya banor. Vi arbetar för en trygg och säker närmiljö som erbjuder trivsamt boende och ett aktivt liv.

Genom att minska vår miljöbelastning bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Detta uppnår vi genom att:
  • Hushålla med resurser
  • Ta miljöhänsyn vid investeringsbeslut
  • Uppmärksamma kunders miljökrav
  • Engagera medarbetare och ställa miljökrav på leverantörer
  • Begränsa klimatpåverkan
  • Följa gällande lagstiftning
  • Arbeta för att förebygga förorening

Hållbarhet - Social trygghet

Hyresgäster som trivs hos oss är viktigt för Radiomasten. Vi vill ha en långsiktig relation med våra hyresgäster och vi värdesätter en närmiljö som är trygg och säker som inbjuder till aktiviteter och möten mellan de boende. Den sociala dimensionen är viktigt för att boendet ska kännas bra. Vi tror att detta synsätt ger oss nöjda kunder och ökad trivsel i våra bostadsområden.

Som långsiktig fastighetsägare med egen förvaltning är Radiomasten en hyresvärd att lita på. Vi har egna medarbetare inom fastighetsunderhållet och fastighetsskötare som dagligen möter våra hyresgäster och kan hjälpa dem med praktiska frågor. Vår egna personal besiktar och visar våra lägenheter.
Radiomasten har en hyrespolicy som vi står bakom och arbetar efter.  

Kvalitet för Radiomasten är välskötta och bra fastigheter. Personligt bemötande, effektivitet och lönsamhet är självklarheter i vårt arbete. Det är genom att hålla vad vi lovar som vi skapar långsiktiga relationer, oavsett om du är hyresgäst eller samarbetspartner.

Radiomasten är modernt företag i branschens framkant. Ett företag som tänker i nya banor. Vi våga ta ut svängarna, hitta nya lösningar för att ligga i framkant. Radiomasten kommer också att fortsätta utvecklas som företag och utveckla förvaltningen av våra fastigheter så att de förblir attraktiva och den ledande fastighetsägaren i Motala.

Hållbarhet  - miljö

Vårt miljöansvar är en naturlig del i vår vardag, både för oss själva och för våra hyresgäster. Radiomasten investerar långsiktigt för en hållbar utveckling och miljö. Genom ständig förbättring av byggteknik, modernare installationer i fastigheterna och ökad kunskap vill vi minska vår miljöbelastning.

Radiomasten ställer också krav på leverantörer, våra samarbetspartners samt de föreningar och arrangemang vi sponsrar. Vi vill ha ett positivt samhälle och en frisk natur.

I samband med ombyggnation tar vi ett helhetsgrepp om fastighetens ventilation-, el- och värmeteknik. Energi- och miljövinster blir då möjliga genom att gamla installationer kan uppdateras till moderna lösningar som trimmas in för hyresgästernas behov.

Vårt avfall går så långt det är möjligt till återanvändning och återvinning med målsättningen att minska deponimängderna. Vi har väl utarbetade rutiner för hantering och källsortering av avfall i byggprojekt.

Som ett led i vår långsiktiga satsning på en hållbar utveckling överväger vi att klassificera våra bostäder och kommersiella lokaler utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Fastighetsbranschen har fastlagt ett certifieringssystem utifrån olika kravnivåer. Med alla utmaningar inom miljöområdet kommer Radiomasten att fortsätta arbetet med hållbarhetsvisionen, upprätta mål och aktivitetsplaner för framtiden.